Welcome to Denbighshire County Council

 

  Cartref
 

YMGYNGHOTIADAU CYFREDOL

Cartref CDLl

Canllawiau Cynllunio Atodol

Ymchwil & Gwybodaeth

Argaeledd Tir ar Gyfer Tai

Archwiliad

Asesiad y Farchnad Dai Leol (AFDL) 2015 -2017

Addrodiad Monitro Blynddol 2015

Prosbectws  Tir ar gyfer Tai 2016

    Cynllun Datblygu Lleol - Canllawiau Cynllunio Atodol

 

Mae Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol (CCA) yn gyngor ychwanegol, a ddarperir gan y Cyngor, ar bwnc neu faes polisi penodol, ac syn gysylltiedig ac yn ehangu ar bolisau statudol - er enghraifft canllaw ar ddylunio estyniadau to mewn ardal benodol.

 

Yn dilyn mabwysiadu'r CDLl. mae'r Cyngor ati yn adolygu a diweddaru bob CCA.

 

Nodyn Cyfarwyddyd I Ddatblygwyr

Ar hyn o bryd nid ywr Cyngor yn medru dangos cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai fel syn ofynnol gan Lywodraeth Cymru.  Mae hynny wedi arwain at nifer o geisiadau cynlluniau ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau tybiannol ar safleoedd y tu allan i ffiniau aneddiadau fel y diffinnir yn y CDLL a fabwysiadwyd.  Gan hynny maer Cyngor wedi creu drafft o Nodyn Cyfarwyddyd I Ddatblygwyr a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Cynllinio ar 11/11/2015.  Pwrpas y Nodyn yw darparu canllaw i ddarpar ymgeiswyr ynglŷn darparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos fod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy ac yn hyfyw a chyraeddadwy er mwyn gwneud cyfraniad dilys a chynnar ir cyflenwad tir ar gyfer tai a gwaith adeiladu ar y tir.

 

 

 

Ymgynghoriadau Wedi Cau

Mae ymgynghori ar y dogfennau canlynol wedi cau:

 

 

Canllawaiau Cynllunio Atodol Wedi eu Mabwysiadu

Adeiladau Rhestredig Gofynion Parcio Mewn Datblygiadiau Newydd (15 Hydref 2014)
Archeoleg Gorllewin Y Rhyl
Newidiadau i CCA (13 Tachwedd 2013)
Ardaloedd Cadwraeth Hysbysebion
Blaenau Siopau (diweddarwyd 13eg Tachwedd 2013) Mynediad i Bawb
Cadwraeth Natur a Gwarchod Rhywogaethau Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte (diweddarwyd 13eg Tachwedd 2013)
Datblygiadau Preswyl (Diweddarwyd 12 Hydref 2016) Safonau Gofod Preswyl (diweddarwyd 13eg Tachwedd 2013)
Canllaw Dylunio ar Gyfer Datblygiadau Preswyl Siopau Bwyd Poeth i'w Fwyta Allan
Canllaw Dynlunio Canol Dref Llangollen Tai Fforddiadwy (mabwysiadwyd 14 Mai 2014)
Coed a Datblygiadau Tai Gweithwyr Amaethyddol a Choedwigo
CCA Cynllunio a'r Iaith Gymraeg (mabwysiadwyd 19 Mawrth 2014) Trawsnewid Adeiladau Gwledig
Datblygiad Carafanau Statig a Chalets Ynni Adnewyddadwy
Diogelwch Cymunedol Mannau Agored Cyhoeddu ar gyfer Hamdden mabwysiadwyd 15 Mawrth 2017)
Gofynion Mannau Agored mewn Datblygiadau Newydd.    Mae Cyfrif Mannau Agored ar gael i'w ddefnyddio hefo CCA4.  

 

Briff Datblygu Safle - Tir yn Ysbyty HM Stanley, Llanelwy- (mabwysiad 16 Mawrth)
Briff Datblygu Safle - Safleoedd Brwcws, Dinbych (mabwysiad 16 Mawrth)
Briff Datblygu Safle - Ffordd Hendre & Maes Meurig, Gallt Melyd (mabwysiad 16 Mawrth)
Briff Datblygu Safle - Cae Ffyddion, Dyserth (mabwysiad 17 Chwefror)
Briff Datblygu Safle - Triongl Rhuddlan
Briff Datblygu Safle - Cyn Ysbyty Gogledd Cymru Dinbych (mabwysiadwyd 14 Mai 2014)
Briff Datblygu Safle - Safle StrategolAllweddol Bodelwyddan

(mabwysiadwyd 30 Gorffennaf 2014)
Briff Datblygu Safle - Safleoedd Dinbych Uchaf
(mabwysiadwyd 15 Mawrth 2017)

Filler Graphic Filler Graphic

LDP Home - English   |   Yn l

   
 

Hawlfraint 2015 Cyngor Sir Ddinbych

Yn l i'r brig