YMGYNGHOTIADAU CYFREDOL

Cartref CDLl

Canllawiau Cynllunio Atodol

Ymchwil & Gwybodaeth

Argaeledd Tir ar Gyfer Tai

Archwiliad

Asesiad y Farchnad Dai Leol (AFDL) 2015 -2017

Addrodiad Monitro Blynddol 2015

Prosbectws  Tir ar gyfer Tai 2016

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR DDINBYCH (CDLL) 2006-2021

          

O dan rwymedigaethau adran 76 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, fel y'I diwygiwyd, ac adran 37 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i gynhyrchu adroddiad monitor blynyddol iĺw gyflwyno i Lywodraeth Cymru (LlC) erbyn 31 Hydref bob blwyddyn aĺI gyhoeddi ar ei wefan.

Mae monitro yn cynrychioli dolen adborth hanfodol o fewn y broses o lunio polis´au. Dylai nodi'r heriau allweddol, y cyfleoedd a'r ffyrdd posibl ymlaen ar gyfer adolygu ac addasu polis´au lleol. Mae'r broses yn offeryn ar gyfer mesur perthnasedd a llwyddiant y Cynllun Datblygu Lleol a nodi unrhyw newidiadau angenrheidiol. Mae hefyd yn rhoi adborth ar y graddau mae'r Strategaeth y CDLl a pholis´au yn cael eu darparu a'u cyflawni.

 

Adroddiad Monitro Blynyddol - 2017